PRIMARIA COMUNEI CASCIOARELE

Judetul Calarasi

ACTE NECESARE

1. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPARATE DIN TARĂ


ACTE NECESARE:

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, certificat de mostenitor, contract de donatie etc.);

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;

-          Certificat de atestare fiscala de la ultimul vanzator;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar;

-          DOSAR PLIC.2. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPARATE DIN STRANATATE*)ACTE NECESARE:

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de vanzare/cumparare si traducerea acestuia in limba romana - traducere legalizata;

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberata de tara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexeaza traducerea legalizata;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar;

-          DOSAR PLIC.3. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPARATE IN LEASING


ACTE NECESARE:

-          Declaraţie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de leasing;

-          Proces verbal predare-primire;

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;

-          Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii catre un alt utilizator;

-          Buletin/Carte de identitate utilizator;

-          DOSAR PLIC.4. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLADIRILOR (CASELOR)

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract vanzare/cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca irevocabila, act de partaj etc.);

-          Schita constructiei (Suprafata desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, care nu sunt utilizate ca si locuinta, precum si cele ale scarilor si teraselor neacoperite);

-          Declaratie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizata de catre Serviciul Revendicari, Fond Funciar si Registru Agricol, privind zona de incadrare si/sau categoria de folosinta a terenului aferent cladirii

-          Certificat de performanta energetica (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumparare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.


5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLADIRILOR NOI CONSTRUITE

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Autorizatia de construire;

-          Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau Procesul-verbal de receptie privind stadiul lucrarilor;

-          Schita constructiei din dosarul de autorizare (Suprafata desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinta, precum şi cele ale scarilor sii teraselor neacoperite);

-          Certificat de performanta energetica(doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor);

-          Memoriu tehnic si memoriu de arhitectura din dosarul de autorizare;

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

-          Declaratie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract vanzare-cumparare, autorizaţia de construire etc.);

-          Contract garaj ;

-          Schita garajului: cu dimensiuni exterioare;

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.


7. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

-          Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de catre Serviciul Revendicari, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind  categoria de folosinta a terenului

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donatie, hotarare judecatorească irevocabila, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectura etc.);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.


8. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE


-          Declaraţie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de inchiriere sau concesiune

-          Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor;

-          DOSAR PLIC.


9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

-          Declaratie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizata;

-          Autorizaţie de construire (daca este cazul).


10.ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALA A TERENURILOR SI CLADIRILOR

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Act de instrainare: (ex.contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta irevocabila, act de adjudecare etc.)

(In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) inregistrat la Serviciul Autorizări Constructii la care se anexeaza şi Autorizatia de desfiintare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.


11. ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A mijloacelor de transport

-          Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;

-          Act de instrainare: (ex.contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta irevocabila etc.);

-          Document din care sa reiasa că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfaşoara activitati de dezmembrare a vehiculelor uzate;

-          Adeverinta eliberata de autoritatile competente care certifica inregistrarea furtului mijlocului de transport;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.


12. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

-          CERERE TIP;

Alte documente in functie de situatie:

1.      vanzare/donaţie, intabulare, ipoteca cladiri/terenuri: BI/CI in original si copie

2.      vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumparare; dacă este cazul - carte identitate vehicul RAR;

3.      succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul - testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;

4.      vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procura speciala autentificată la notar;


5.      ptr.copil minor: certificat de nastere copil,BI/CI in original si copie parinte

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceste