PRIMARIA COMUNEI CASCIOARELE

Judetul Calarasi

Informatii de interes public

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICÄ‚ DIN OFICIU
 
a)      Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cascioarele
 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
- Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicata
 
b)     Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cascioarele
 
b1)Organigrama institutiei- aprobata prin H.C.L. 5/29.02.2012
b2)Regulamentul de organizare si functionare-aprobat prin H.C..L nr 8/22.03.2013
b3) Programul de functionare
De Luni pana Vineri, între orele: 08.00 - 16.00 

Program de furnizare a informatiilor de interes public
Serviciul Relatii cu publicul
De Luni pana Joi între orele: 08.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 14.00
 
b4) Program de audiente
 
Primar, dl. STRASECHI NICOLAE – luni-9:00-12:00
Viceprimar, dl. GHEZEA CONSTANTIN-marti -9:00-12:00
Secretar dna. DRAGOMIR ALEXANDRA-joi-9:00-12:00

 
 
c)      Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cascioarele si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
 
Conducerea Primariei comunei Cascioarele
 
Dl. STRASESCHI NICOLAE -  Primar
Dl. GHEZEA CONSTANTIN- Viceprimar
Dna. DRAGOMIR ALEXANDRA - Secretar
 
Functionar public responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:
BORDEI IONELA– Referent, responsabil implementarea Legii nr. 544/2001
 
d)     Coordonatele de contact
 
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CASCIOARELE
Sediul: comuna Cascioarele, judetul Calarasi, str.Principala, nr. 89
Telefon: 0242525046, 0242525168,
Fax:0242525046
E-mail: primariacascioarele2006@yahoo.com
Site : www.primariacascioarele.ro
 
e)      Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
 sau pe site
 
f) Programele si strategiile proprii
 
 g) Lista cuprinzand documentele de interes public
 
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cascioarele;
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cascioarele;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Cascioarele, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cascioarele  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii - Modalitatile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
 
h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:
 
- dispozitii ale primarului
- proiecte de hotarari
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- note de discutii
- fise de audienta
- protocoale
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- contracte de achizitie publica
- procese-verbale
- adrese
- observatii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
-certificate de producator
- date de cadastru
- date de stare civila
 
i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
 
- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plangerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.
 
j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primariei comunei Cascioarele

» RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE -
» Dispozitie privind stabilirea Programului de comunicare verbala a informatiilor de interes public - -
» Regulament de ordine interioara ala aparatului de specialitate al Primarului comunei Cascioarele -
» Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cascioarele -
» Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2018 -
» Raport de evaluare a implementarii legii nr 544/2001 in anul 2018 -
» Informare cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale pentru personalul platit din fonduri publice -
» Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese -
» Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001 -
» Dispozitie privind numirea unui reprezentant al autoritatii tutelare pentru asistarea persoanelor varstnice in vederea incheierii de acte juridice de instrainare -
» Dispozitie privind constituirea de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatii de interes public -
» Raport de evaluare a implementarii legii nr 544/2001 in anul 2014 -
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2014 -
» Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public -
» Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica -
» Lista cuprinzand documentele de interes public -